HongKong:
 
Address:   Flat B, 9/F, Tai Chiap Fty Bldg., 17 Yuk Yat St, Tokwawan, kln. H.K.
Tel :   23658323   
Fax :   23562511
Email :   simonlau@royalsky.com.hk